• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Nisan Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 8. sayısı, Nisan ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 01.04.2019 tarihine kadar dergimizin Makale Takip Sistemi'ne makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 7. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin Özel Sayı olarak çıkarmış olduğu 7. sayısı 31.12.2018 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  7. sayımızda hakem süreçlerini tamlayan 9 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan eski Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, halk  edebiyatı, tarih, iktisat, işletme ve spor bilimleri ile ilgili makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 7. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK

  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan EKİNCİ


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 34
  Bugün Toplam : 135
  Genel Toplam : 231727

Yazım ve Yayın İlkeleri


YAYIN İLKELERİ

 • ETUSBED’e gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş, akademik stan­dartlara uygun ve orijinal olmalıdır. Yayımlanmak üzere gönderilen yazı daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bir bildiri ise bu durum makalede belirtilmeli ve dergi editörlüğü haberdar edilmelidir. Ayrıca dergide derleme, çeviri ve kitap tanıtımlarına da yer verilebilir.
 • Derginin dili Türkçe’dir. Ancak Latin harfleriyle yazılmak kaydıyla öteki Türk lehçelerinde ve dünyaca yaygınlığı kabul edilen diğer dillerde de yazı yayımlanabilir.
 • Dergi, Bahar ve Güz döneminde olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Ge­rekli hallerde Yayın Kurulunun kararıyla Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Bir yazarın bir sayıda birden fazla yazısı yayımlanamaz.
 • Dergiye gönderilen yazılar önce dergi yayın ilkelerine uygunluk açısından, konu, sunuş tarzı ve teknik bakımdan Yayın Kurulunca incelenir. Yayımlanmaya uygun bulunanlar, bilimsel açıdan incelenmeleri için alanında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir, Hakem raporlarından birinin olumlu diğerinin olumsuz olması hâlinde ise yazı, üçüncü bir hakeme daha gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması hâlinde yayımlanır. Hakemler raporlarında bazı hususların düzeltilmesini istemişlerse düzeltmelerin yapılması için makaleler yazara geri gönderilir. Hakemlere yazar adı, yazarlara hakem adı açıklanmaz ve hakem raporları 5 yıl süreyle saklanır.
 • Yazıların bilim ve dil sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir. Yazılarda ifade edilen görüş ve düşünceler yazarlarını bağlar, dergimizin ve kurumumuzun görüşlerini yansıtmaz.  Yazarların Türk Dil Kurumu’nun imlâ kılavuzuna uyulması tavsiye edilir. Fakat yine de yazılardaki imlâdan yazarlar sorumludur.
 • Makalelerde ulusal ve uluslararası geçerli olan araştırma ve yayın etiğine uyulmalıdır.
 • Makalelerin alttaki yazım ve referans kurallarına uygun olmaması halinde editör yayım kurulunun onayına sunmadan makaleyi reddecektir.

YAZIM KURALLARI

 • Makale Metni: Yazılar 10.000 kelimeyi geçmemeli, MS Word dosyası olarak hazırlanmalı, bazı çalışma alanlarının özel durumları dışında yazı tipi olarak mutlaka Book Antiqua fontu kullanılmalıdır. Makalede kullanılan özel bir font varsa mutlaka makale ile birlikte gönderilmelidir. Makale, Giriş bölümü ile başlamalı, bu bölüm yazının hipotezi, kapsamı ve amacı üzerinde durulmalı; ara ve alt başlıklarla desteklenebilecek Gelişme bölümü veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalarla desteklenmeli; Sonuç bölümünde ise çalışmada varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır. Zorunlu hâller dışında makalelerin yazımında mutlaka Türk Dil Kurumunun güncel Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
 • Başlık: Yazılara önce Türkçe hemen altına da İngilizce olmak üzere iki başlık konulmalıdır. Başlıklar en fazla 12 sözcükten oluşmalı ve tamamen BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır. Metin içerisindeki başlıkların TAMAMI ise ilk harfi büyük olacak şekilde bold yazılmalıdır.
 • Yazar adı ve adresi: Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır. Bu nedenle gerek makale içerisinde gerekse dosya adında yazar isim / isimlerine yer verilmemelidir.
 • Özet: İsimden sonra 150-180 kelimelik makaleyi ifade eden Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Her iki özetin altında anahtar sözcüklere yer verilmelidir. Özet ve Abstract kısımları 9 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Makale İçi Başlıklar: Makalede, konunun işlenişine göre rakam-harf sistemi esas alınarak ana ve alt başlıklar oluşturulmalıdır.
 • Fotoğraf,  Harita ve Tablolar: Metnin içinde kullanılan fotoğraf, plan ve tabloların sayfa yapısının dışına çıkılmaması hususunda dikkat edilmelidir. Bu tür belgeler baskı tekniğine uygun çözünürlükte olmalı ve birden fazla ise numaralandırılmalıdır.
 • Beş satırdan kısa alıntılar tırnak içinde verilmeli, beş satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1 cm içerde, 10,5 punto ve italik yazılmalıdır.
 • Dergimizde genel olarak APA Atıf Sistemi uygulanmakla beraber kimi disiplinlerde Dipnot sistemi de kabul edilmektedir. Ancak yazardan tutarlı olmaları, seçtiği atıf sistemine çalışma boyunca sadık kalmaları beklenmektedir. 
 •            Makalelerde sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

Sayfa

Boyutu

Kenar

Boşlukları

Satır

Aralığı

Paragraf

Aralığı

Paragraf

Girinti

Satır

Aralığı

Metin

 Boyutu

Dipnot

Boyutu

 

A4

Üst: 5,2 cm

Alt: 4 cm

Sağ: 4 cm

Sol: 4 cm

1,15

Üst: 6 nk

Alt: 3 nk

1 cm

1,15

10,5

9

 

APA ATIF SİSTEMİ
 • APA Atıf Sistemi’nde kaynak başvurusu paragraf içinde ilgili yerde parantez içinde yazarın soyadı, eserin baskı tarihi ve sayfa numarası şeklinde verilir: (Bilgegil, 1989: 34). Birden çok ciltli eserlerde sayfa numarasından önce Romen rakamlarıyla cilt numarası da verilir: (Pakalın, 1993: II/706). Kaynak iki yazarlı ise iki yazarın da soyadları belirtilir (Çavuşoğlu & Tanyeri, 1984: 45). Kaynak ikiden fazla yazarlı ise birinci yazarın soyadı yazılır, ondan sonra “ve diğerleri” anlamına gelen “vd.” kısaltması konulur: (Akyüz vd., 1958: 50). Birden fazla kaynağa gönderme yapılmışsa bunlar aynı parantez içinde gösterilmeli ve aralarına noktalı virgül konulmalıdır. Aynı yazarın birden fazla çalışmasına başvuru yapılması durumunda, eğer bu çalışmalar farklı yıllara aitse yukarıda belirtilen normal sistem uygulanır. Parantez içine soyadından sonra yazılan yıl farklı olduğu için hiçbir karışıklık olmayacaktır. Ancak bir yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla çalışması varsa, bunları ayırt etmek üzere baskı yılının sonuna a, b, c... gibi küçük harfler konulabilir: (Çelebioğlu, 1975a: 33) ve (Çelebioğlu, 1975b: 46). Eklenen bu küçük harfler sona konulacak olan Kaynaklar listesinde de gösterilmelidir. Yazarsız çalışmalar başlıklarıyla kaynak gösterilirler. Bunun için başlıkta anlamlı kısaltmalar yapılabilir. Bu atıf siteminde eğer dipnot kullanılacaksa ilgili kelime veya cümlenin sonuna rakam konarak sayfa altında ve­rilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.
 • Metinde paragraf içinde gösterilen başvuru kaynaklarının tümü makalenin sonunda bibliyografya/kaynakçada verilmelidir. Yararlanıldığı hâlde metinde yer verilmeyen kaynaklar bibliyografyada gösterilmez. Kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak şu biçimde verilmelidir:
 • Tek yazarlı Eserlerde: İnalcık, H. (2017). Osmanlı imparatorluğu klasik çağ (1300-1600) (24. baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • İki yazarlı eserlerde: Tekeli, İ., & İlkin, S. (2009). Savaş sonrası ortamında 1947 Türkiye iktisadi kalkınma planı (1. baskı). İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
 • Üç yazarlı eserlerde: Topaloğlu, B., Yavuz, Y. Ş., & Çelebi, İ. (1998). İslam’da inanç esasları. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
 • Kitap Bölümü: Özbudun, S. (2010). Bir iktidar dizilimi sahnesi olarak ‘cumhuriyet’ törenleri. M. K. Kaynar, Resmi tarih tartışmaları-10: Rejim ve ritüelleri içinde (ss. 33-52). İstanbul: Özgür Üniversite.
 • Akademik Dergi: Oral, Ö. (2017). Osmanlı-Venedik diplomatik ilişkileri tarihine bir katkı: 1763 tarihli Cezayir-Venedik Antlaşması. Avrasya İncelemeleri Dergisi, 2(6), 103-130.
 • Burada bulunmayan atıf özellikleri için bkz.

DİPNOT ATIF SİSTEMİ

 • Dipnot Atıf Sistemi'nde ise atıflar sayfa sonuna önce yazarın adı, soyadı, Kitap adı, Baskı sayısı, Yayınevi, Basım yeri, Basım tarihi sıralaması ile verilmelidir: Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Geliştirilmiş 7. Baskı, Gizem Yayınları, İstanbul, 1997. Birden çok cildi olan eserlerde, yazarın adı, soyadı, Kitap adı (cilt), baskı sayısı, yayınevi, Basım yeri, Basım tarihi verilmelidir: Şemsettin Sâmi, Kâmûsu’l-A‘lâm I-VI, Kaşgar Neşriyat, Ankara 1996. Makalelerde yazarın adı, soyadı, “makale adı”, Dergi Adı, cilt/sayı, yıl, sayfa aralığı verilmelidir: Yusuf Ziya Sümbüllü, “Hikâyet-i Nil-i Mübarek Üzerine”, Turkish Studies,  7/4, 2012, s. 2756-2760. İkinci ve daha sonraki atıflarda ise yazarın sadece soyadı, eseri ve sayfa numarası verilmelidir: Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma, s.188.
 • Metinde sayfa sonunda gösterilen başvuru kaynaklarının tümü makalenin sonunda bibliyografya/kaynakçada verilmelidir. Yararlanıldığı hâlde metinde yer verilmeyen kaynaklar bibliyografyada gösterilmez. Kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak şu biçimde verilmelidir: Seyidoğlu, Halil, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Geliştirilmiş 7. Baskı, Gizem Yayınları, İstanbul, 1997.

 Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri