• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • ETUSBED Mart 2018, 5. sayısı hakkında.

  Değerli araştırmacılar, 
  Dergimiz, Nisan 2018'de yayınlanacak olan 5. sayısı için makale kabulüne başlamıştır. 5. sayı ile birlikte dergimiz "ULAKBİM"  TR DİZİN tarafından taranacak, makaleleriniz için DOI alınacaktır. Siz değerli araştırmacıların katkılarını bekliyoruz.


  Dergimizin internet ortamına aktarımı tamamlandı.

  Değerli Araştırmacılar,
  Daha önce sadece matbu olarak neşredilen dergimizin, internet ortamına aktarımı tamamlanmıştır. Böylece hem siz kıymetli araştırmacıların makaleleri daha geniş kitlelere ulaşabilecek hem de makale takip sistemi ile makalelerinizin durumu hakkında daha kolay bilgi elde edebileceksiniz.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 2
  Bugün Toplam : 121
  Genel Toplam : 121291

Yazım ve Yayın İlkeleri


YAYIN İLKELERİ

 • ETUSBED’e gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş, akademik stan­dartlara uygun ve orijinal olmalıdır. Yayımlanmak üzere gönderilen yazı daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bir bildiri ise bu durum makalede belirtilmeli ve dergi editörlüğü haberdar edilmelidir. Ayrıca dergide derleme, çeviri ve kitap tanıtımlarına da yer verilebilir.
 • Derginin dili Türkçe’dir. Ancak Latin harfleriyle yazılmak kaydıyla öteki Türk lehçelerinde ve dünyaca yaygınlığı kabul edilen diğer dillerde de yazı yayımlanabilir.
 • Dergi, Bahar ve Güz döneminde olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Ge­rekli hallerde Yayın Kurulunun kararıyla Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Bir yazarın bir sayıda birden fazla yazısı yayımlanamaz.
 • Dergiye gönderilen yazılar önce dergi yayın ilkelerine uygunluk açısından, konu, sunuş tarzı ve teknik bakımdan Yayın Kurulunca incelenir. Yayımlanmaya uygun bulunanlar, bilimsel açıdan incelenmeleri için alanında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir, Hakem raporlarından birinin olumlu diğerinin olumsuz olması hâlinde ise yazı, üçüncü bir hakeme daha gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması hâlinde yayımlanır. Hakemler raporlarında bazı hususların düzeltilmesini istemişlerse düzeltmelerin yapılması için makaleler yazara geri gönderilir. Hakemlere yazar adı, yazarlara hakem adı açıklanmaz ve hakem raporları 5 yıl süreyle saklanır.
 • Yazıların bilim ve dil sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir. Yazılarda ifade edilen görüş ve düşünceler yazarlarını bağlar, dergimizin ve kurumumuzun görüşlerini yansıtmaz.  Yazarların Türk Dil Kurumu’nun imlâ kılavuzuna uyulması tavsiye edilir. Fakat yine de yazılardaki imlâdan yazarlar sorumludur.
 • Makalelerde ulusal ve uluslararası geçerli olan araştırma ve yayın etiğine uyulmalıdır.

YAZIM KURALLARI

 • Yayımlanacak her yazının başında Türkçe ve İngilizce özet ve bunların yanı sıra Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler verilir. İngilizce özetin başına İngilizce başlık da konmalıdır. Diğer dillerde yayımlanacak makaleler için o dillerde özet ve anahtar kelime eklenebilir. Özetler 150 ile 200'er kelime arasında, anahtar kelimeler ise en az 4 kelime olmalıdır.
 • Yazılar 10.000 kelimeyi geçmemeli, MS Word dosyası olarak hazırlanmalı, bazı çalışma alanlarının özel durumları dışında yazı tipi olarak mutlaka Times New Roman kullanılmalıdır. Makalede kullanılan özel bir font varsa mutlaka makale ile birlikte gönderilmelidir.
 • Beş satırdan kısa alıntılar tırnak içinde verilmeli, beş satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1 cm içerde, 10,5 punto ve italik yazılmalıdır.
 • Dergimizde genel olarak APA Atıf Sistemi uygulanmakla beraber kimi disiplinlerde Dipnot sistemi de kabul edilmektedir. Ancak yazardan tutarlı olmaları, seçtiği atıf sistemine çalışma boyunca sadık kalmaları beklenmektedir. 

APA Atıf Sistemi’nde kaynak başvurusu paragraf içinde ilgili yerde parantez içinde yazarın soyadı, eserin baskı tarihi ve sayfa numarası şeklinde verilir: (Bilgegil 1989: 34). Birden çok ciltli eserlerde sayfa numarasından önce Romen rakamlarıyla cilt numarası da verilir: (Pakalın 1993: II/706). Kaynak iki yazarlı ise iki yazarın da soyadları belirtilir (Çavuşoğlu ve Tanyeri 1984: 45). Kaynak ikiden fazla yazarlı ise birinci yazarın soyadı yazılır, ondan sonra “ve diğerleri” anlamına gelen “vd.” kısaltması konulur: (Akyüz vd. 1958: 50). Birden fazla kaynağa gönderme yapılmışsa bunlar aynı parantez içinde gösterilmeli ve aralarına noktalı virgül konulmalıdır. Aynı yazarın birden fazla çalışmasına başvuru yapılması durumunda, eğer bu çalışmalar farklı yıllara aitse yukarıda belirtilen normal sistem uygulanır. Parantez içine soyadından sonra yazılan yıl farklı olduğu için hiçbir karışıklık olmayacaktır. Ancak bir yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla çalışması varsa, bunları ayırt etmek üzere baskı yılının sonuna a, b, c... gibi küçük harfler konulabilir: (Çelebioğlu 1975a: 33) ve (Çelebioğlu 1975b: 46). Eklenen bu küçük harfler sona konulacak olan Kaynaklar listesinde de gösterilmelidir. Yazarsız çalışmalar başlıklarıyla kaynak gösterilirler. Bunun için başlıkta anlamlı kısaltmalar yapılabilir. Bu atıf siteminde eğer dipnot kullanılacaksa ilgili kelime veya cümlenin sonuna rakam konarak sayfa altında ve­rilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.

 • Metinde paragraf içinde gösterilen başvuru kaynaklarının tümü makalenin sonunda bibliyografya/kaynakçada verilmelidir. Yararlanıldığı hâlde metinde yer verilmeyen kaynaklar bibliyografyada gösterilmez. Kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak şu biçimde verilmelidir:
 • Kitaplarda: Yazarın SOYADI, Adı, (Basım tarihi), Kitap adı, Baskı sayısı, Basım yeri: Yayınevi.

Örnek: ÇELEBİOĞLU, Âmil (1999), Türk Edebiyatında Mesnevi (II. Murad Devri Mesnevileri), İstanbul: Kitabevi Yay.

 • Birden çok cildi olan eserlerde: Yazar SOYADI, Adı (Basım tarihi),  Kitap Adı, Baskı sayısı, (cilt), Basım yeri: Yayınevi.

Örnek: Şemsettin Sâmi (1996), Kâmûsu’l-A‘lâm I-VI, Ankara: Kaşgar Neşriyat.

 • İki yazarlı eserlerde: Birinci yazarın soyadı, adı ve ikinci yazarın adı soyadı yazılır. İki yazar arasına “ve” bağlacı konur.

Örnek: ÇAVUŞOĞLU, Mehmet ve M. Ali Tanyeri (1984),...

 • Makalelerde: Yazarın SOYADI, Adı (Basım tarihi), “Makalenin başlığı”, Derginin adı, sayısı, sayfalar.

Örnek: ÇAVUŞOĞLU, Mehmed (1970), “Zâtî’nin Letâifi I”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XVIII, 25-51.Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri