• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.  Dergimizin makale kabul işlemleri DERGİPARK üzerinden gerçekleştirilmektedir.   Dergimizin 11. sayısı için makale kabulü başlamıştır.

  Makale Kabul Tarihi :  1 Nisan  - 15 Eylül 2020


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 22
  Bugün Toplam : 49
  Genel Toplam : 397938

Özet


Cumhuriyet Dönemi’nde Trabzon’un Su Meselesi ve Atasu Projesi

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Türkiye’deki şehirlerin içme suyu ihtiyacı, Osmanlı Dönemi’nde olduğu gibi, vakıflar tarafından sağlanıyordu. Fakat Osmanlı Devleti’nin gerileme ve yıkılma döneminde vakıf sistemi bozulmuştu. Vakıflar, şehirlerin içme suyu ihtiyacını gereği gibi karşılayamıyorlardı. Bunun üzerine 1926 yılında “Sular Kanunu” çıkarılarak, şehir ve kasabaların içme suyunu temin etme görevi belediyelere devredildi. Bu önemli görevi üzerine alan belediye, 1930’ların ortalarına kadar şehir halkının su ihtiyacını temin etme konusunda başarısız oldu. Belirtilen dönemde devreye merkezi hükümet girdi. 1937’de Atatürk’ün Trabzon’a gelişi sırasında, şehrin içme suyu sorunu kendisine iletildi. Atatürk’ün talimatı sonucunda, içme suyu projesi hazırlanarak şehrin su ihtiyacının karşılanması işi ciddi bir şekilde ele alındı. Bu amaçla, Değirmendere civarından çıkarılacak yeraltı sularının borularla şehre akıtılması için bir proje hazırlandı. İnşaat 1941 yılında bitirilerek şehre su verildi. Bu tesisata “Atasu” adı verildi. Fakat bu tesisattan elde edilen suyun yeterli olmaması yüzünden 1984 yılında Galyan Deresi üzerine bir baraj yapılması için teşebbüse geçildi. Burada yapılan “AtasuBarajı” 2011 yılında tamamlandı ve böylece Trabzon yeni bir içme suyu tesisatına kavuşmuş oldu.Anahtar Kelimeler
Trabzon, su, vakıf, Atasu, proje

Kaynakça

Arşivler

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi

Trabzon Belediye Arşivi Meclis Zabıtları

Gazete ve Dergiler Doğu gazetesi  Halk gazetesi  Olcay gazetesi Yeniyol gazetesi

Kitap ve Makaleler

15 Yılda Trabzon, CHP Trabzon Halkevi Yayınları, 29 İlkteşrin 1938.

Abdullah Cevdet, “Seyahat Notları: Trabzon’a Muvasalat”, İctihat Mecmuası, Numara: 70, 4 Temmuz 1329.

Bektaş, İhsan, “Atasu Doğuyor”, Trabzon, Aylık Sanat-Aktüalite Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 17, Mayıs 1988.

Belediyeler, İstanbul, Holivut Matbaası, 1933.

CHP Trabzon Vilayeti, 1943-44 Yılları Kongresi Açılış Nutku ve Çalışma Raporu, Ye- niyol Matbaası, Trabzon.

Çakıroğlu, Said Bilal, Tarihi, Ekonomik, Sosyal Yönleriyle Trabzon, 1964.

Çapa, Mesut - Çiçek, Rahmi, Yirminci Yüzyıl Başlarında Trabzon’da Yaşam, Serander Ya- yınları, Trabzon, 2004.

Doktor Cemal Turfan, “Trabzon Bu Yıl Bol ve İyi Suya Kavuşuyor”, Doğu gazetesi, 1 Birinci Kanun 1937.

Encümen-i Vilayet İkinci Katibi Ahmed, “Galyan Suyu Meselesi”, Yeniyol gazetesi, 24 Ağustos 1341.

Ortaylı, İlber,“Osmanlı Belediyeleri ve Kent Hizmetleri”, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel Yönetimler, I, Editörler: Vecdi Akyüz-Seyfettin Ünlü, İstanbul, 1996.

Karadeniz Havzası Şimal Kısmı, Tabii, Zirai, Beşeri, Baytari, Cilt: 5, Genelkurmay Baş- kanlığı (Coğrafya Encümeni), Genelkurmay Matbaası, Ankara, 1936.

Küçükuğurlu, Murat, “Cumhuriyet’ten Önce Trabzon’un Su Meselesi”, Karadeniz İncele- meleri Dergisi, Güz 2013, Sayı: 13.

“Mamur Doğuya Doğru-Doğuda İmar İşleri: Neler Yapılacak?”, Doğu gazetesi, 29 Birinci Teşrin 1937.

Numan Sabit Coşkun, “Su Hayat”, Yeniyol gazetesi, 2 Mayıs 1935.

Sanat Ansiklopedisi, Cilt: III, XIV. Fasikül, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1983.

TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: II, Cilt: 24, 24.4.1926.

Trabzon’a ışık Tutan Anılar, Mustafa Kemal Sayıl’ın Trabzon Anıları (1900-1950), Ha- zırlayan: Mehmet Akif Bal, İstanbul, 2011.

Trabzon Belediyesi Zabıta-i Sıhhiye Talimatnamesi, 19 Kasım 1934.

Trabzon Belediyesi Dergisi, 2011.

“Trabzonluların Atatürk’e Minnet ve Şükranları”, Doğu gazetesi, 2 İkinci Kanun 1938. Usta, Veysel, Arşivlere Yansıyan Belgelerle Trabzon’da Atatürk Sevgisi, Trabzon Beledi-

yesi Kültür Yayınları, Trabzon, 2005. www.matematikciler.org


Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri