• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • 12. Sayı

  Dergimizin 12. sayısı için makale kabul takvimi aşağıdaki gibidir. 

   

  Dönem / Sayı Makale Kabül Tarihi  E - Yayım Tarihi
   Nisan / 12  1 Kasım 2020 - 15 Mart 2021  30 Nisan 2021

  Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 25
  Bugün Toplam : 68
  Genel Toplam : 406222

1723 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERİNE GÖRE NEVREKOP KAZASI
(ACCORDING TO 1723 DATE AVÂRIZ BOOKS KAZA OF NEVREKOP )

Yazar : Tahsin HAZIRBULAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8
Sayfa : 93-119
485    304


Özet

Nevrekop, günümüzde Goce Delcev olarak bilinmekte olup Bulgaristan’ın güneybatısında yer almaktadır. Nevrekop kasabası “Nikopolis ad Mestum” isimli antik yerleşimin mirasçısı olarak ortaya çıkmış, isminin de Nikopolis’ten geldiği ileri sürülmektedir. Osmanlı fetihleriyle birlikte bir Hristiyan köyü olmaktan çıkan Nevrekop, bu dönemden sonra İslâm-Türk yerleşimi olmuş ve bölgedeki önemli bir dinî merkez haline gelmiştir. Osmanlı idaresi altına Gazi Evrenos Bey’in Siroz ve Drama yakınlarındaki önemli kaleleri ele geçirmesi sırasında 776-785 (1374-1383) yılları arasında girmiş olmalıdır. Nevrekop ovası ve biraz yukarısında bulunan Razlog vadisinin ele geçirilmesiyle Osmanlılar Filibe ve Çepino vadisi yoluyla Trakya ovası arasında bağ kurmuş oldular. Osmanlı Devleti döneminde Serez Sancağı’na bağlı bir kaza olan Nevrekop ile ilgili ilk kayıtlara 1445 tarihinde rastlanmaktadır. Tahrir defterleri adı verilen bu kayıtların sonrasında XVI. yüzyıl boyunca da tutulduğu bilinmektedir. Bu dönemden sonra Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda tutulmaya başlanan avârız defterleri de tahrir defterleri nispetinde olmasa da tutulduğu yerin nüfusu ile ilgili önemli bilgiler içerir. Bu çalışmada Serez Sancağı’na bağlı olan Nevrekop kazasının mahalle ve köyleri, aynı avârız defterinde yer alan mufassal ve icmal bilgiler esas alınarak incelenecektir. Böylece 1723 tarihinde Nevrekop’un nüfus yapısı hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Söz konusu defterin incelenmesiyle kaza merkezinde bulunan mahalleler ve şehre bağlı köyler tespit edilmiş olacaktır. Ayrıca bu yerleşim birimlerinde yaşayan Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında nüfus açısından bir oranlama imkânı hâsıl olacaktır. Nevrekop’ta ikamet eden nüfus reaya ve reaya harici nüfus şeklinde ayrıma tabi tutularak değerlendirmeye tabi olacaktır. 1723 tarihli avârız defterinin incelenmesi ve sonucunda yapılan değerlendirmeler ile avârız defterleri incelenerek yapılan Osmanlı demografi çalışmalarına Nevrekop ölçeğinde küçük bir katkı sağlaması amaçlanmaktadır.Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Avârız, Demografi, Bulgaristan, Nevrekop.

Abstract

Nevrekop is now known as Goce Delcev and is located on the southwest of Bulgaria. The town of Nevrekop came into being as the heir to the ancient settlement named "Nikopolis ad Mestum", and the name came from Nikopolis. After being a Christian village with the Ottoman conquests, Nevrekop became an Islamic-Turkish city after this period and became an important religious center in the region. Under Ottoman rule, Gazi Evrenos Bey's important monuments near Siroz and Drama must have entered during the seizure between 776-785 (1374-1383). With the seizure of the Nevrekop plain and the Razlog village a little above, the Ottomans established a connection between the Thrace plain through the Plovdiv and Çepino valleys. The first records of Nevrekop, an accident connected to Serez Sanjak during the Ottoman period, are found in the Tahrir book which was kept in 1445. After this period in the Ottoman Empire XVII. the avarız books, contain important information about the population where they are kept, even if they are not in proportion to the tahrir books. In this study, the neighborhoods and villages of the Nevrekop city, which is connected to Serez Sanjak, will be examined based on the detailed and intangible information contained in the same book. Thus, in 1723 on the population structure of the city of Nevrekop will have information about. By examining the book, the neighborhoods and townspeople in the city center will be identified. In addition, there will be a proportion of population between Muslims and non-Muslims living in these settlements. The population residing in Nevrekop will be subject to evaluation by subjecting it to the rea and the rea outside as a separate population. It is aimed to make a small contribution to the Ottoman demography studies carried out by examining the avarız book dated 1723 and the results of evaluations made with the avarız books and Nevrekop scale.Keywords
Ottoman State, Avarız, Demography, Bulgaria, Nevrekop.

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri