• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 10. sayısı, Nisan ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 15.03.2020 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri

  Dikkat: 9. sayımız ile birlikte dergimizin tüm işlemleri Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Lütfen makalelerinizi oraya yükleyiniz.

  Dikkat: Lütfen makalellerinizi dergimizin yazım ve yayın ilkelerine göre düzenleyerek gönderiniz. Aksi takdirde doğrudan reddedilecektir.


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 9. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısı 27.10.2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  9. sayımızda, hakem süreçleri tamamlanan 9 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan edebiyat, eğitim, hukuk, tarih, iktisat, işletme ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Doç. Dr. Oğuzhan EKİNCİ

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 15
  Bugün Toplam : 160
  Genel Toplam : 352157

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS SPORTS AND LIFE SATISFACTION )

Yazar : Emre BELLİ  Fatih BEDİR, Murat TURAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9
Sayfa : 89-103
174    114


Özet

Bu çalışmada; Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerinin spora yönelik tutumları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada üç bölümden oluşan anket tekniği kullanılmıştır. Birinci bölümde katılımcılara demografik özelliklerinin sorulduğu sorular; ikinci bölümde Şentürk, (2014) tarafından geliştirilen Spora Yönelik Tutum ölçeği, üçüncü bölümde ise Diener ve ark (1985) tarafından geliştirilen, Köker ve Yetim (1991) tarafından Türkçeye uyarlanan Yaşam Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama araçları 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören 167 erkek, 103 kadın olmak üzere toplam 270 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda spora yönelik tutum (p=.824) ve yaşam doyumunun (p=.231) cinsiyete göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yaş değişkeni açısından bireylerin spora yönelik tutumları (.007) 18-23 yaş genç bireylerin lehine anlamlaşırken, yaşam doyumu açısından (p=.001) 23-33 yaş arası bireylerin daha yüksek bir yaşam doyumuna sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan kolerasyon analiz sonuçlarına göre, spora yönelik tutum ile yaşam doyumu arasında (r=273) düşük düzeyle pozitif yönde anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir..Anahtar Kelimeler
Spora Yönelik Tutum, Yaşam Doyumu, Spor.

Abstract

In this study, it was aimed to investigate the relationship between their attitudes towards sports and life satisfaction of students at Ataturk University. A three-part questionnaire was used in the study. In the first part, questions about the participant's demographic characteristics are asked; in the second part the Sports Attitude Scale, which is developed by Şentürk H., (2014), In the third section “Life Satisfaction Scale” developed by Diener etal (1985), and adapted into Turkish with validity and reliability by Köker ve Yetim (1991), were used. The questionnaires were applied to students studying at Ataturk University University in the academic year of 2018-2019 a total of 270 students,167 males and 103 females. As a result of the analyzes, it was determined that attitude towards sports (.824) and life satisfaction (.231) did not differ according to gender. In addition, individuals' attitudes towards sports (.007) were found to be in favor of younger aged 18-23 years individuals in terms of age variable, whereas in terms of life satisfaction (001), individuals aged 23-33 years were found to have a higher life saturation. According to the results of correlation analysis, a low level positive correlation was observed between sports attitude and life satisfaction (r = 273).Keywords
Sports Attitude, Life Satisfaction, Sport.

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri