• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • 12. Sayı

  Dergimizin 12. sayısı için makale kabul takvimi aşağıdaki gibidir. 

   

  Dönem / Sayı Makale Kabül Tarihi  E - Yayım Tarihi
   Nisan / 12  1 Kasım 2020 - 15 Mart 2021  30 Nisan 2021

  Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 24
  Bugün Toplam : 62
  Genel Toplam : 406216

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(VIEWS OF THE SOCIAL STUDIES TEACHERS' ON TECHNOPEDAGOGICAL EDUCATION COMPETENCIES )

Yazar : Mehmet Tamer KAYA  Hakkı YAZICI  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9
Sayfa : 105-136
395    245


Özet

Bu çalışmada, sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterliklerine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Hem nicel hem nitel verilerin bir arada değerlendirildiği karma yöntemin kullanıldığı araştırmanın evrenini Afyonkarahisar merkeze bağlı ortaokullarda görev yapan 101 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri Kabakçı-Yurdakul, ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Ölçeği ve Görüşme Formu aracılığı ile toplanmıştır. Çalışmanın nicel verileri bir istatistik programı ile analiz edilmiştir. Nicel verilerin analizinde aritmetik ortalama, yüzde, frekans, bağımsız örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmış, nitel veriler üzerinde ise içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterliklerinin ileri düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin teknopedagojik eğitim yeterliklerinin cinsiyete ve yaşa göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgisayar kullanım yeterliklerine ve bilgi teknolojileri eğitimi alma durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Nitel sonuçlara dayanarak öğretmenlerin teknolojik, pedagojik ve içerik bilgisi bakımından kendilerini yeterli gördükleri, teknolojiyi etkin biçimde kullandıkları söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Teknopedagojik Eğitim, Öğretmen Görüşleri, Sosyal Bilgiler.

Abstract

This study aims at revealing the views of the social studies teachers' on technopedagogical training competencies. It was designed as a mixed study in which both quantitative and qualitative data were collected. The participants of the study were 101 social studies teachers working at public secondary schools in Afyonkarahisar. The data were collected through the administration of the scale of technopedagogical education competetions and interview form developed by Kabakçı-Yurdakul et. al. (2012). The quantitative data of the study were analysed using a statistics program based on the descriptive statistics terms, including arithmetic mean, percentage, frequency, t-test for independent samples and one-way analysis of variance. The qualitative data were examined using the content analysis. The findings indicate that the participants have an advanced level of techno pedagogical education competencies. Their technopedagogical competencies are found not to vary based on the gender and age of the participants. However, it is also found that their technopedagogical competencies significantly vary depending on their competency of using computer and receiving information technologies education. The qualitative findings also indicate that the participants perceive themselves as competent in terms of technological, pedagogical and content knowledge and that they efficiently employ technology in the education process.Keywords
Technopedagogical Education, Teacher Views, Social Studies.

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri