• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 9. sayısı, Ekim ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 15.09.2019 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri

  Dikkat: 9. sayımız ile birlikte dergimizin tüm işlemleri Dergipark sistemi üzerinden yapılacaktır. Lütfen makalelerinizi oraya yükleyiniz.


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 8. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 8. sayısı 30.04.2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  8. sayımızda hakem süreçleri tamamlanan 7 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan eski Türk edebiyatı, tarih, iktisat, işletme ve İslam bilimleri ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 8. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

   

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK

  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan EKİNCİ


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 29
  Bugün Toplam : 26
  Genel Toplam : 300043

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİNDE GÖREV YAPAN AKADEMİK PERSONELİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARININ İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTION AND ORGANIZATIONAL CYNICISM ATTITUDES OF THE ACADEMIC PERSONNEL IN THE FACULTIES OF SPORTS SCIENCE )

Yazar : Muhammet MAVİBAŞ  Emre BELLİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 6
Sayfa : 121-133
383    186


Özet

Giriş ve Amaç: Bu araştırmanın amacı; spor bilimleri fakültelerinde görev yapan akademik personelin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumlarını araştırmaktır. Yöntem: Araştırmada veri elde etmek için; Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen ve Polat (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Örgütsel Adalet Ölçeği; Dean ve ark. (1999) tarafından geliştirilen ve Türkçeye Kalağan (2009) tarafından uyarlanan Örgütsel Sinizm Ölçeği; 275’i erkek ve 65 kadın olmak üzere 340 akademik personele uygulanmıştır.Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde; SPSS programında frekans analizi, bağımsız gruplarda t-testi,pearson korelasyon tedti ve tek yönlü varyans analizi (Anova), farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için de Tukey testi yapılmıştır. Bulgular: Yapılan pearson korelasyon analizi sonucuna göre; katılımcıların örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasında negatif yönde, güçlü düzeyde ve anlamlı ilişkinin olduğu belirlenmiştir Sonuç: Buna göre; katılımcıların örgütsel adalet algıları düştükçe, örgütsel sinizmin arttığı söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Örgütsel Sinizm, Örgütsel Adalet, Beden Eğitimi ve Spor, Personel

Abstract

Introduction and Aim: In this study, the relationship between the perceptions of organizational justice and the attitudes of organizational cynicism of academic staff working in faculties of sports sciences has been investigated. Method: For data collection, “Organizational Justice Perception”, which was developed by Niehoff ve Moorman (1993) and adapted into Turkish by Polat (2007) and "Organizational Cynicism Scale", which was developed by Brandes, Dhalwadkar ve Dean (1999) and adapted into Turkish by Kalağan (2009) was used in the current study to a total of 340 academic staff consisting of 275 male and 65 female students.For data analysis, SPSS statistical packet program was used for frequency analysis, and independent t-tests,pearson correlation, one-way ANOVA and Tukey test were run to find out the source of the difference among different groups of participants. Findings: According to the result of the pearson correlation analysis, it was determined that the participants had a negative direction, strong and meaningful relationship between organizational justice perceptions and organizational cynicism attitudes Result: Based on this finding, it seems clear that the lower the organizational justice perception levels of participants were the higher the level of organizational cynicism was.Keywords
Organizational Cynicism, Organizational Justice, Phycial Education and Sports, Personnel

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri